Plan voor 17 huizen en 12 appartementen op Nooitgedacht

Auteur
Redactie

Een ontwikkelaar heeft het plan opgevat om een tweetal locaties aan Nooitgedacht in Zeist te herontwikkelen tot woningbouw. Het gaat om de percelen Nooitgedacht 20-28 en 32-34. De ontwikkelaar wil het perceel Nooitgedacht 28, dat eigendom is van de gemeente Zeist, verwerven en betrekken bij de plannen.

De bestaande bebouwing wordt gesloopt. Op het perceel 20-28 voorziet het plan in 17 grondgebonden woningen, op het perceel 34-38 wordt een appartementengebouw opgericht van 12 appartementen.

Het college heeft besloten in principe en onder voorwaarden in te stemmen met de aanvraag. Zij wijkt hiermee wel af van de Woonvisie 2016-2020 waarin staat dat 25-35% voor het goedkope segment moet worden aangeboden: sociale huur maximaal 710,68 euro en koop maximaal 200.000 euro. De projectontwikkelaar wil de 17 woningen aanbieden vanaf 300.000 euro en de 12 appartementen tot 300.000 euro.

Op verzoek van de gemeente heeft de ontwikkelaar inzicht gegeven in zijn businesscase. Volgens de gemeente is het voor de ontwikkelaar een risicovol project. De gronden zijn immers verontreinigd en de kosten die dit met zich meebrengt hebben een grote invloed op de financiële haalbaarheid. De gemeente wil dat de initiatiefnemer het plan verder uitwerkt en zijn plannen presenteert aan de omwonenden.

Vervolgens kan de zogenaamde planologische procedure worden opgestart. De ontwikkelaar heeft hiervoor twee opties. Hij kan een verzoek indienen om het bestemmingsplan te herzien en vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen. De ontwikkelaar kan er ook voor kiezen om direct de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. In beide gevallen zal de ruimtelijke aanvaardbaarheid aangetoond moeten worden met een ruimtelijke onderbouwing.

Huis
Fotograaf
Pixabay