Raad Zeist: verkenning A12/spoorzone en kinderlintje

Auteur
Gemeente Zeist

De Raad van 6 oktober ging over onderwerpen voor de toekomst: Grootschalige opwek van duurzame energie, waarden en ontwikkelkansen voor in de gemeente. En daarnaast werd het kinderlintje ingevoerd, koos de raad een nieuwe plaatsvervangend voorzitter en was er aandacht voor de installatie van nieuwe raadsleden en de kinderburgemeester.

Raadslid Hafid Boutahar bedankte namens de gehele raad Koos Janssen voor zijn inzet in deze periode van de coronacrisis. Hij prees zijn verbindende rol en de inspanningen voor de inwoners van Zeist. Koos Janssen was zeer verrast en bedankte de raad voor deze woorden en bloemen als blijk van waardering.

Installaties
Sebastian van Dijk is geïnstalleerd als kinderburgemeester. Hij volgt Melief Winter op en is nu de derde kinderburgemeester van Zeist. Melief werd bedankt voor haar inzet in dit afgelopen jaar.
Het raadslid Alexander Pieters (VVD) werd benoemd en geïnstalleerd. Daarnaast werden Evelien Raap en Rob Besseling geïnstalleerd aan als buitengewoon raadsleden van de VVD.

Nieuwe plaatsvervangend raadsvoorzitter
Voor de functie waren vier kandidaten. Omdat na drie rondes de stemmen staakten moest uiteindelijk het lot beslissen. Aline Pastoor is de nieuwe plaatsvervangend raadsvoorzitter.

Kinderlintje
In 2019 vroeg de raad om invoering van een Kinderlintje. Het college heeft nu een regeling uitgewerkt, waarmee de raad unaniem instemde. Door onbaatzuchtige daden zichtbaar te maken, kan het Kinderlintje anderen inspireren om zich ook onbaatzuchtig in te zetten, vrijwilligerswerk te gaan doen of een indrukwekkende prestatie te leveren.

Recht op amendement
D66 heeft een initiatiefvoorstel ‘Recht op amendement’ voorgelegd. Met dit voorstel wil D66 burgers het recht geven een wijzigingsvoorstel in te dienen op een raadsvoorstel. Er was in de raad onvoldoende steun voor dit voorstel. Wel gaven raadsleden aan meer te willen doen aan  het versterken van het participatieproces voorafgaand aan de behandeling van een voorstel in de raad. 

Uitvoering projecten Centrum
De raad besloot om zo spoedig mogelijk te starten met definitieve inrichting van de Voorheuvel, Jagerlaan, Weeshuislaan (deel B en D), onderzoek naar verkeersveiligheid Slotlaan-Korte Steynlaan en bebordingsplan bereikbaarheid centrum.  NDZ, SP, ZeisterBelang, Seyst.nu stemden tegen. Een motie van NDZ om een raadsonderzoek in te stellen naar de gang van zaken rond het uitvoeren van het Centrumplan kreeg onvoldoende steun.

Verkenning in A12/spoorzone
De gemeenteraad heeft besloten tot het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied tussen de A12 en de spoorlijn in Zeist-zuid, Het doel is inzicht te krijgen in de mogelijkheden in het gebied voor opwek van duurzame energie via zonnevelden en windmolens, naast natuur, recreatie, landbouw en cultuurhistorie. Met een amendement van de CU/SGP werd aan het besluit toegevoegd dat de gebiedsvisie samen met alle belanghebbenden opgesteld wordt. Naast de verkenning in de A12/spoorzone, zal de gemeente ook kansen voor zonnevelden en windenergie op ándere locaties blijven verkennen. Daarnaast besloot de raad dat ze in het overige buitengebied in het zuid/zuidwesten van Zeist onder voorwaarden de mogelijkheid toestaat om maximaal 10 hectare zonnevelden te realiseren. Meer info, zie www.zeist.nl/zonenwind.

Ruimtelijk Economische Perspectief
De regio U10 werkt aan een ruimtelijk toekomstperspectief. Als tussenstap is nu een eerste schets gemaakt, een contour van dit toekomstperspectief Deze contour wordt in de loop van 2020 doorontwikkeld naar het integraal ruimtelijk perspectief, waarin de opgaven op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, energietransitie en groenontwikkeling meer concreet een plaats krijgen.

Het voorstel werd aangenomen, maar NDZ, Seyst.nu en Zeister Belang stemden tegen.

Gemeente Zeist