'Het tempo naar de energietransitie moet omhoog'

Dit is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek dat de Rekenkamer Zeist heeft laten doen naar de stand van zaken wat betreft de energietransitie in Zeist. De ambities zijn er zeker en de wil om er te komen ook, maar de gemeente zal het tempo moeten opschroeven om de doelen te kunnen halen. Het hoofddoel is om in 2050 volledig energieneutraal te zijn en voor één derde in 2030. 

We hebben steeds vaker te maken met gevolgen van de klimaatverandering. Energietransitie is van groot belang om de impact van klimaatverandering te verminderen en een toekomstbestendige wereld voor volgende generaties te waarborgen. Daar zullen alle gemeenten aan moeten bijdragen. Het onderwerp is actueler dan ooit en ook bij de gemeente Zeist heeft het onderwerp de volle aandacht. Via twee paden uit de Routekaart Nieuwe Energie wil de gemeente de doelen bereiken: energiebesparing aan de ene kant (Warme Wijken genoemd in de routekaart) en duurzame energieopwekking (Duurzame Bronnen) aan de andere kant. Alle inwoners en ondernemers in Zeist krijgen met energietransitie te maken. Het is in ieders belang dat er vaart gemaakt wordt. Dit heeft de rekenkamer doen besluiten om te onderzoeken hoe het er nu in Zeist voor staat met de uitvoering van de energietransitie, of de doelen haalbaar zijn en waar eventueel aanpassingen of versnellingen wenselijk zijn. De rekenkamer heeft twee inwoners uit Zeist gevraagd om als ‘wisselspelers’ voor dit onderzoek mee te denken en mee te praten. Voor het eerst hebben we een jongere bij het onderzoek betrokken. Het is immers hun toekomst waar het over gaat.

Uit het onderzoek, dat op verzoek van de Rekenkamer uitgevoerd is door Ecorys, komt naar voren dat er in Zeist al veel wordt gedaan aan (het bevorderen van) energiebesparing maar dat het huidige tempo niet hoog genoeg is om de doelen te halen. Hier moet een tandje bij. De gestelde doelen voor duurzame opwekking lijken zelfs helemaal niet haalbaar volgens de onderzoekers. Dat komt voor een deel omdat Zeist niet genoeg ruimte heeft voor wind- en zonne-energie. Daarbij speelt ook het landelijk probleem van de netcongestie een rol, die nieuwe aansluitingen belemmert. Met andere woorden: niet alles ligt in deze in de handen van de gemeente, maar het vraagt wel om een reflectie op de gestelde doelen, leidend tot een nieuwe strategie, en om afstemming en samenwerking met de buurgemeenten via de Regionale Energie Strategie. De onderzoekers constateren wel dat Zeist heeft een sterke uitgangspositie heeft voor succesvolle transitie, door een heldere beleidsvisie en de wil om er te komen, maar ook dankzij initiatiefrijke inwoners en actieve maatschappelijke organisaties die hierbij behulpzaam zijn.  

Gemeente Zeist