Zeist akkoord met eerste burger-amendementen in Nederland

Sinds vorig jaar december kunnen groepen Zeistenaren amendementen indienen om raadsvoorstellen aan te passen. Deze experimentele regeling is uniek in Nederland. Nog specialer is dat onlangs twee burgeramendementen over de Omgevingsvisie unaniem zijn aangenomen. De initiatiefnemers willen dat er garanties komen voor het behoud van groene omgevingswaarden en voor de invloed van burgers bij ingrepen in de omgeving. Ook maken zij zich zorgen over de vrijheid die de Omgevingsvisie biedt aan marktpartijen.

Burgeramendementen Eerste Omgevingsvisie Zeist
Gemeente Zeist volstaat in deze visie vooral met beschrijvingen van omgevingswaarden. Maar deze moeten nog worden uitgewerkt. Bovendien ontbreken veelal ambities en voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen. Dat was de reden voor burgers om amendementen op de visie in te dienen. Vijf initiatiefnemers deden dat samen met 318 inwoners. Zij wisten zich via een petitie gesteund door ruim 1.560 burgers en door 13 actieve buurt- en groene organisaties met duizenden leden.

Nieuwe ontwikkelingen in de omgeving kunnen grote invloed hebben op de kwaliteit ervan Daar willen inwoners best over meedenken en meepraten maar dat moet dan wel kunnen. Vandaar het amendement over burgerparticipatie. Om als inwoners mee te doen moeten ook de omgevingswaarden bekend zijn. Daarover en over groene kwaliteiten, ambities en groencompensatie ging het in het andere amendement. 

Over de amendementen werd intensief overlegd. Uiteindelijk zijn politieke fracties, wethouder en indieners er onderling uitgekomen. De hoofdlijnen van de burger-amendementen werden overgenomen of vervangen door raadsbreed gedragen moties. De amendementen gaan over de groene ambities van Zeist en burgerparticipatie bij de ontwikkeling van plannen voor de omgeving. Deze voorstellen worden verwerkt in de Omgevingsvisie Zeist en in het Stappenplan voor de uitwerking ervan.

Geldt bestaand beleid nog?
Verder signaleerden Stichting Beter Zeist en aangesloten organisaties een groot manco in de Omgevingsvisie. In Zeist bestaan veel beleidsvisies en plannen die uit de Omgevingsvisie Zeist dreigden weg te vallen. Daarover hebben inwoners in het verleden ingesproken en heeft de raad beslist. Om dat bestaande beleid in de Omgevingsvisie te verankeren heeft Stichting Beter Zeist een ontwerp-amendement aan raadsfracties aangeboden. Dat amendement is ook unaniem aangenomen. Daarmee is het de komende jaren duidelijker waarmee rekening moet worden gehouden. Op die manier behouden inwoners van Zeist invloed op ruimtelijke ingrepen van marktpartijen. Dat geldt overigens ook voor het college en de raad.

Stappenplan en vervolg
Met het aannemen van de amendementen en moties is de Omgevingsvisie in feite nog niet klaar. Daarvoor wordt een Stappenplan opgesteld. De komende jaren zal de visie concreet worden uitgewerkt en aangevuld met ambities en gewenste ontwikkelingen. Ook zal er ervaring worden opgedaan met de zgn. ‘Waardenweger’. Daarbij worden alle omgevingswaarden die in het geding zijn bij de ontwikkeling van een plan onderling afgewogen. Dat gebeurt door initiatiefnemers van plannen samen met direct belanghebbenden zoals inwoners en hun organisaties. Het gemeentebestuur kan daarbij voorwaarden stellen en daarna besluiten.

Bij de toepassing van het experiment burgeramendement zijn nog verbeteringen mogelijk. Binnenkort zal daarover met alle betrokkenen worden overlegd. Dat biedt hoop op een vruchtbare samenwerking in de toekomst.

Overleg in de late uurtjes over burgeramendement