Begroting Zeist: beheersing kosten zorg

Onlangs overhandigde wethouder Walter van Dijk namens het college van B&W de begroting van de gemeente Zeist aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Dick van Ginkel. Het college presenteert een sluitende begroting voor 2024 ondanks forse prijsstijgingen. Maar de financiële onzekerheden zijn nog niet verdwenen.

Wethouder financiën Walter van Dijk: “Wij wisten dat we dit jaar een forse uitdaging tegemoet konden zien. In gevallen dat wij tekortkomen, zoeken we naar maatregelen die onze inwoners en ondernemers zo min mogelijk raken. En dat is gelukt, door scherpe keuzes te maken voor de inzet van budgetten, maar ook doordat wij al bewegingen hebben opgestart om de kosten in de (jeugd)zorg te beheersen. Dit geeft ons de ruimte om de komende jaren stappen te blijven zetten rond belangrijke thema’s als armoede, jeugd, veiligheid, economie en duurzaamheid.

Het toekomstperspectief blijft echter onzeker. Als gemeente kijken we vooruit. Er worden scherpe keuzes gemaakt en we blijven kritisch kijken naar onze uitgaven. Zo houden wij regie over onze eigen begroting. Tegelijk is gemeente Zeist net als andere gemeenten afhankelijk van bijdragen van de Rijksoverheid. Deze bijdragen van het Rijk zijn steeds vaker eenmalig of tijdelijk in plaats van structureel en daardoor minder voorspelbaar. En bovendien dekken deze inkomsten de kosten niet. Samen met andere gemeenten in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roepen wij het Rijk op om gemeenten een beter financieel perspectief te bieden. Dat doen we onder meer door in 2027 vooralsnog geen sluitende begroting te presenteren.” 

Investeringen met lange termijneffect
In de begroting zijn de komende jaren investeringen te zien. Het college wil de financiële bestaanszekerheid verbeteren met uitbreiding van ondersteuningsmaatregelen op het gebied van sport en cultuur voor de jeugd, energiearmoede, preventie en nazorg bij schulden. Naast goede, hoog specialistische jeugdhulp ‘zo thuis als mogelijk’ voor gezinnen die dit het hardst nodig hebben, wordt ingezet op preventie. Onder meer door aanwezigheid van jongerenwerkers op scholen en (sport) activiteiten in de buurt. Het programma Sociaal in Balans, waarmee we gericht sturen op de kosten van (jeugd)zorg, wordt voortgezet.

Op het gebied van veiligheid krijgen de thema’s zorg en veiligheid en veiligheid in de wijk extra aandacht. Er wordt verder gewerkt aan speerpunten als ondermijning en digitale veiligheid. De gemeente blijft samen optrekken met ondernemers bij het realiseren van haar ambities rond het aantrekken van nieuwe bedrijven naar Zeist, toekomstbestendige bedrijventerreinen en een aantrekkelijk centrum van Zeist. Het thema duurzaamheid blijft een belangrijk onderdeel van onze infraprojecten en ook blijven we extra groen en wateropvang toevoegen. Initiatieven op het vlak van duurzaamheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties blijft de gemeente ondersteunen.

Financiële jaarcyclus
Het college legt op verschillende momenten in het jaar verantwoording af voor haar financiële beleid. Op 10 oktober kunnen inwoners de raad toespreken tijdens de zogeheten ‘Ronde Tafel’. Aanmelden kan via raadsgriffie@zeist.nl of telefoon 14 030. Op 24 oktober gaan de raadsleden in debat en op 7 november neemt de raad een besluit over de begroting.

Op de foto: (Links) wethouder financiën Walter van Dijk en (rechts) plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Dick van Ginkel. 

gemeente zeist begroting