Harde afspraken om woningtekort terug te dringen

Onlangs ondertekenden gemeente De Bilt, Woonstichting SSW en huurdersvereniging WoonSpraak de prestatieafspraken 2023 t/m 2026. Hierin worden stevige afspraken gemaakt om het woningtekort terug te dringen door nieuwbouw en flexwoningen en de energiekosten voor mensen te beperken door versneld te verduurzamen. 

Waarom prestatieafspraken?  
De Woningwet stelt dat gemeente, corporatie en huurdersorganisatie intensief met elkaar samenwerken. Het gezamenlijk opstellen van Prestatieafspraken is een concrete uitwerking hiervan.  Gemeente De Bilt, WoonSpraak en Woonstichting SSW hebben gewerkt aan nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2023 t/m 2026, aangezien de oude prestatieafspraken verliepen. De prestatieafspraken 2023 t/m 2026 sluiten aan op de vastgestelde Woonvisie De Bilt 2030 en het ondernemingsplan ‘SSW onderneemt’. 

Met het ondertekenen van deze prestatieafspraken spreken de gemeente, woningcorporatie en huurdersvereniging nadrukkelijk uit dat zij op een heldere en constructieve manier met elkaar verder willen samenwerken: nu en in de toekomst. Dolf Smolenaers, wethouder: “De energiecrisis en het tekort aan woningen raken mensen hard. Daarom ligt er nu een ambitieuze set prestatieafspraken. Want wij voelen juist in deze tijd de verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk te doen voor de belangrijkste zorgen van onze inwoners: is er straks wel een dak boven het hoofd voor mij of mijn kinderen? Kunnen we de gasrekening nog wel betalen?”

Belangrijkste onderwerpen 
We hebben afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen, onder andere over beschikbaarheid, haalbaarheid flexwoningen en verduurzaming. 

Beschikbaarheid
Gezien de forse woningopgave is er extra inzet nodig om het woningaanbod te vergroten en wachtlijsten te verkleinen. Daarom bouwt Woonstichting SSW tot en met 2026 circa 200 nieuwe sociale huurwoningen en circa 95 middenhuurwoningen, met de focus op appartementen. We onderzoeken bovendien of er een haalbare businesscase te maken is voor 100 tot 200 flexwoningen voor zowel reguliere woningzoekenden en spoedzoekers als statushouders.

Verduurzaming
Gezien de urgente problematiek die een hoge energierekening oplevert voor huurders in slecht geïsoleerde woningen met een E, F of G label, gaat Woonstichting SSW deze woningen versneld verduurzamen (uiterlijk 2028). Begin 2023 gaan we met elkaar om tafel om de mogelijkheden te bespreken om nog meer te versnellen.

Uitdagingen samen aanpakken
Danny Visser, directeur-bestuurder SSW: “We zijn blij met de constructieve manier waarop de prestatieafspraken met onze belangrijkste partners tot stand zijn gekomen. De afspraken getuigen van wederkerigheid en respect voor elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Deze prestatieafspraken stellen ons nog beter in staat om de grote uitdagingen van deze tijd aan te pakken, zoals de woningnood en de energiecrisis.” 

Marlène Clarck, vicevoorzitter WoonSpraak: "Deze prestatieafspraken zijn belangrijk voor de huidige en toekomstige huurders van SSW. Omdat volop ingezet wordt op betaalbare nieuwbouw. Daardoor kunnen de wachtlijsten korter worden. En ook omdat er veel aandacht en inzet is voor huurders die het financieel moeilijk hebben.” 

Meer informatie
Op de websites van Woonstichting SSW, gemeente De Bilt en WoonSpraak staat binnenkort de volledige informatie en de prestatieafspraken. De komende jaren gaan we aan de slag met de uitvoering hiervan.

Ondertekening prestatieafspraken 2023 t/m 2026 door (vlnr) Marlène Clarck van WoonSpraak, Danny Visser van Woonstichting SSW en Dolf Smolenaers van de gemeente De Bilt